OVERWEGENDE DAT

(A) LuxTrust zijn klanten (particulieren en bedrijven) oplossingen ter beschikking stelt die bedoeld zijn om hun uitwisselingen, online transacties, identiteit en elektronische gegevens te beveiligen;

(B) De diensten die zijn opgenomen onder deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden” genoemd) middelen zijn voor elektronische identificatie, registratie, authenticatie, ondertekening en validatie, evenals elektronische zegels die wettelijke verplichtingen kunnen scheppen voor hun gebruikers, wat impliceert dat de laatste Gebruiker dergelijke diensten met dezelfde waakzaamheid moeten gebruiken als ze zouden doen bij het uitvoeren van dergelijke acties op niet-elektronische wijze;

(C) om de kwaliteit en veiligheid van de door LuxTrust aangeboden oplossingen te garanderen en om fraude of andere risico’s te voorkomen, de Gebruiker de instructies in de Algemene Voorwaarden nauwgezet dient op te volgen, en indien de Gebruiker het recht om de diensten of apparaten van LuxTrust te gebruiken delegeert aan een Afgevaardigde Gebruiker , zal de Gebruiker deze Afgevaardigde Gebruiker op de hoogte stellen van de Algemene Voorwaarden en ervoor zorgen dat deze Afgevaardigde Gebruiker hieraan voldoet;

(D) voor bepaalde oplossingen, zoals Certificaten die in specifieke voorschriften worden behandeld, LuxTrust en de Gebruiker de technische procedures moeten naleven die zijn beschreven in het certificaatbeleid (CPs) en de Certificate Practice Statement (CPS), die gemakkelijk toegankelijk zijn op de startpagina van LuxTrust op het internet (https://www.luxtrust.com/nl/repository) (de “Procedures”);

(E) voor bepaalde oplossingen die vallen onder specifieke regelgeving, zoals Certificaten, LuxTrust de Gebruiker en/of de Afgevaardigde Gebruiker zal moeten identificeren, hetzij door middel van een persoonlijke of vergelijkbare identificatie (zoals bijvoorbeeld de Identificatie op Afstand). 

DE PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

De voorwaarden met een hoofdletter hebben de betekenis zoals gedefinieerd in artikel 12.

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 De Gebruiker, wiens naam en gegevens vermeld staan op het Bestelformulier, heeft diensten aangevraagd bij LuxTrust S.A., L-8308 Capellen, 13-15 Parc d’activités, rechtstreeks of via een Registratieautoriteit die optreedt als tussenpersoon. De Gebruiker en LuxTrust worden gezamenlijk de Partijen en individueel een Partij genoemd.

1.2 Voor het gebruik en beheer van de dienst die door de Gebruiker op het Bestelformulier wordt gevraagd, moeten een Apparaat en Toegangscodes worden geleverd en gebruikt. De Geabonneerde Dienst en al zijn componenten, gezamenlijk en elk afzonderlijk, vallen onder deze Algemene Voorwaarden.

2. LEVERING VAN DE GEABONNEERDE DIENST

2.1 De Gebruiker, of de Registratieautoriteit die namens de Gebruiker handelt, moet alle verzoeken om diensten bij LuxTrust indienen door middel van een Bestelformulier dat vergezeld gaat van de benodigde ondersteunende documenten. LuxTrust behoudt zich het recht voor om elk verzoek om diensten te weigeren dat niet aan zijn Procedures voldoet. Om veiligheidsredenen worden het Apparaat en de Toegangscodes afzonderlijk verzonden, doorgaans binnen tien (10) Werkdagen na aanvaarding van het Bestelformulier door LuxTrust, tenzij het Apparaat een smartphone of tablet van een Gebruiker is.

2.2 De Geabonneerde Dienst wordt aan de Gebruiker geleverd in een inactieve modus en het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker of de Afgevaardigde Gebruiker om deze binnen zestig (60) dagen na de Initialisatiedatum te activeren. Als dat niet gebeurt, kan de Geabonneerde Dienst om veiligheidsredenen automatisch en onherroepelijk worden Geblokkeerd en moet de Gebruiker een nieuw Bestelformulier indienen, indien nodig samen met de teruggave van het Apparaat, en dit alles op kosten van de Gebruiker.

2.3 Voor zover de Geabonneerde Dienst het gebruik van informatie met betrekking tot de Gebruiker of de Afgevaardigde Gebruiker impliceert, is deze persoon verplicht, bij activering en voorafgaand aan elk gebruik, om dergelijke informatie te verifiëren op de pagina die toegankelijk is via de URL https://www.luxtrust.com/nl/my-luxtrust/mijn-certificaat/mijn-certificaat-testen en om LuxTrust op de hoogte te brengen van eventuele onjuistheden via ten minste één (1) van de communicatiemiddelen beschreven in artikel 11.2. De Geabonneerde Dienst wordt geacht te zijn geaccepteerd bij het plaatsvinden van de eerste van de volgende twee gebeurtenissen: (i) eerste gebruik van de Geabonneerde Dienst, of (ii) op de achtste (8e) dag na publicatie in de LuxTrust CPS Openbare bewaarplaats van certificaten (indien van toepassing), tenzij de Gebruiker, of de Afgevaardigde Gebruiker, LuxTrust op de hoogte heeft gesteld van fouten die binnen deze periode zijn ontdekt. De kosten die verband houden met het Blokkeren van de Geabonneerde Dienst als gevolg van onjuiste informatie en het beschikbaar stellen van een nieuwe Geabonneerde Dienst worden gedragen door de Partij die verantwoordelijk is voor de onjuiste informatie.

3. BLOKKEREN EN OPSCHORTEN VAN DE GEABONNEERDE DIENST

3.1 De Gebruiker of de Afgevaardigde Gebruiker moet de Geabonneerde Dienst onmiddellijk blokkeren in geval van: 
(a) bewezen Bijzondere waardevermindering van een of meer componenten van de Geabonneerde Dienst (bijv. het Apparaat, de Toegangscodes of een Privésleutel); en/of
(b) wijziging van de in artikel 2.3 bedoelde informatie; en/of 
(c) intrekking van de autorisatie die door de Gebruiker aan de Afgevaardigde Gebruiker is verstrekt, zoals schending of beëindiging van het contract tussen de Gebruiker en de Gemachtigde gebruiker.

3.2 De Gebruiker of de Gemachtigde gebruiker moet de Geabonneerde Dienst onmiddellijk Opschorten in geval van een vermoeden van een Bijzondere waardevermindering die een of meer van de componenten van de Geabonneerde Dienst treft (bijv. het Apparaat, de Toegangscodes of een privésleutel).

3.3 De Gebruiker:
(a) is verplicht om elke omstandigheid die Blokkering of Opschorting van de Geabonneerde Dienst vereist onmiddellijk onder de aandacht van LuxTrust te brengen, en om elke Afgevaardigde Gebruiker te verplichten hetzelfde te doen, zodra hij (of de Afgevaardigde Gebruiker) ervan op de hoogte is;
(b) is als enige aansprakelijk voor de gevolgen van enige Bijzondere waardevermindering die van invloed is op de Geabonneerde Dienst, met inbegrip van de Toegangscodes, indien LuxTrust heeft gehandeld in overeenstemming met het Contract en de Procedures. Indien de Gebruiker het gebruik van de Geabonneerde Dienst heeft gedelegeerd aan een Afgevaardigde Gebruiker, wordt de verantwoordelijkheid voor de Toegangscodes ook gedelegeerd aan die Afgevaardigde Gebruiker;
(c) is als enige aansprakelijk voor alle schade geleden door hemzelf, de Afgevaardigde Gebruiker, LuxTrust of een derde partij als gevolg van het feit dat de Gemachtigde gebruiker de Geabonneerde Dienst blijft gebruiken, ook al is de aan de Afgevaardigde Gebruiker verstrekte toestemming ingetrokken of is de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Afgevaardigde Gebruiker opgezegd of beëindigd en waarbij de Gebruiker of de Afgevaardigde Gebruiker niet tegelijkertijd de toegang van de Afgevaardigde Gebruiker tot de Geabonneerde Dienst hebben Geblokkeerd.

3.4 Onverminderd de toepassing van artikel 3.5 en de Procedures, moet elk verzoek tot Blokkering of Opschorting:
(a) afkomstig zijn van de Gebruiker of de Afgevaardigde Gebruiker, waar van toepassing;
(b) alle informatie bevatten die nodig is om onmiddellijke Blokkering of Opschorting van de Geabonneerde Dienst mogelijk te maken; de Gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen van een verzoek tot Blokkering of onvolledige Opschorting; en
(c) geschieden door middel van een (1) van de communicatiemiddelen tussen de Partijen beschreven in artikel 11.1.

3.5 LuxTrust behoudt zich het recht voor om de Geabonneerde Dienst op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing of verplichting om de Gebruiker te Blokkeren of, naar eigen keuze, op te schorten in de volgende gevallen, en de kosten die verband houden met een eventuele verlenging van de Geabonneerde Dienst zullen worden gedragen door:
(a) de Gebruiker, in geval van wijziging van de informatie bedoeld in artikel 2.3, met inbegrip van met name het overlijden van de Gebruiker of, indien van toepassing, de Gemachtigde gebruiker of in geval van ontbinding indien de Gebruiker een rechtspersoon is;
(b) de Gebruiker, indien er onjuiste informatie is verstrekt op het moment van het verzoek om de Geabonneerde Dienst;
(c) de Gebruiker, in geval van niet-naleving door de Gebruiker of de Afgevaardigde Gebruiker, indien van toepassing, van de bepalingen van het Contract, en meer bepaald in geval van niet-betaling van door de Gebruiker verschuldigde Vergoedingen;
(d) de Gebruiker, in geval van een Bijzondere waardevermindering of risico of een vermoeden van een Bijzondere waardevermindering van één of meer componenten van de Geabonneerde Dienst;
(e) de Gebruiker, in geval van gebruik van de Geabonneerde Dienst door de Gebruiker, de Afgevaardigde Gebruiker of een derde partij voor frauduleuze of criminele doeleinden;
(f) de Gebruiker, indien in opdracht van de Gebruiker;
(g) de Partij in gebreke, indien het Contract om welke reden dan ook geen rechtsgevolgen meer heeft;
(h) LuxTrust, in het geval van stopzetting van activiteiten of wijziging van activiteiten door LuxTrust of het in gevaar brengen van de vertrouwde basis van LuxTrust;
(i) LuxTrust, in geval van uitdrukkelijk verzoek van een bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteit, in toepassing en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
(j) LuxTrust, in geval van een dreigend risico met betrekking tot de goede werking of beveiliging van de productieomgeving van LuxTrust; indien de Gebruiker of de Afgevaardigde Gebruikerde oorzaak is van het risico, draagt de Gebruiker de kosten; of
(k) LuxTrust, in geval van stopzetting van de activiteiten, insolventie, liquidatie of een vergelijkbare procedure die gevolgen heeft voor de Gebruiker.
LuxTrust zal de Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de genomen maatregel(en) en de redenen daarvoor.

3.6 LuxTrust Blokkeert automatisch elke Geabonneerde Dienst die door de Gebruiker is opgeschort en niet door hem Opnieuw is geactiveerd binnen dertig (30) dagen na de Opschorting.

4. OPNIEUW ACTIVEREN

4.1 De Geabonneerde Dienst kan opnieuw worden geactiveerd na elke gebeurtenis die leidt tot de opschorting of na een technische of beveiligingsoperatie die LuxTrust nodig acht.

4.2 De procedures die verband houden met het Opnieuw activeren van de Geabonneerde Dienst zullen waarschijnlijk resulteren in het niet beschikbaar zijn van de Geabonneerde Dienst gedurende een bepaalde periode. LuxTrust zal de Gebruiker hierover informeren, maar is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen die voortvloeien uit een dergelijk gebrek aan beschikbaarheid.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

5.1 LuxTrust is verplicht om:
(a) de Geabonneerde Diensten te leveren in overeenstemming met de voorwaarden van het Contract en de Procedures;
(b) via zijn tussenpersoon, de Registratieautoriteit, de consistentie te verifiëren van de informatie in het Bestelformulier en de informatie in de documenten die zijn ingediend door de Gebruiker en de Afgevaardigde Gebruiker, met name het identificatiedocument/de identificatiedocumenten; als er een verschil blijkt te zijn tussen de verschillende verstrekte informatie, zullen LuxTrust of de Registratieautoriteit automatisch een beroep doen op de gegevens die op het identificatiedocument/de identificatiedocumenten staan;
(c) de beschikbaarheid van de Geabonneerde Diensten te garanderen die binnen de beperkingen zijn beschreven in het Contract;
(d) te zorgen voor toegang tot de bijgewerkte Herroepingslijsten voor het publiek en, meer specifiek, voor de Gebruiker, 24 uur per dag, 7 dagen per week, behalve in geval van onderhoud of het niet beschikbaar zijn van de LuxTrust-systemen; en
(e) een online verificatiedienst op te zetten van de status van de Geabonneerde Dienst, die 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is, behalve in geval van onderhoud of het niet beschikbaar zijn van de LuxTrust-systemen.

5.2 De Gebruiker:
(a) is verplicht om de Afgevaardigde Gebruiker op de hoogte te brengen van de Algemene voorwaarden en is definitief gebonden om de laatste het Contract te laten naleven;
(b) is verplicht, met het oog op de levering en verlenging van de Geabonneerde Dienst, om te allen tijde alle informatie of documenten te verstrekken waar LuxTrust om vraagt;
(c) garandeert de juistheid en regelmatige actualisering van de informatie die hij aan LuxTrust en/of de Registratieautoriteit heeft verstrekt;
(d) is als enige aansprakelijk, met uitzondering van LuxTrust, voor de Geabonneerde Dienst die hij of de Afgevaardigde Gebruiker heeft gebruikt, inclusief de inhoud van berichten of transacties die zijn ondertekend via de Geabonneerde Dienst;
(e) is op de hoogte gebracht en aanvaardt dat de aard van een Geabonneerde Dienst het gebruik ervan door de Gebruiker of door een Afgevaardigde Gebruiker technisch niet beperkt is tot een toepassing voor privé- of professioneel gebruik; de Gebruiker moet, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, bepalen in welke context, in welke toepassingen en binnen welke administratieve, contractuele, commerciële en financiële limieten de Afgevaardigde Gebruiker gemachtigd is om de Geabonneerde Dienst te gebruiken; LuxTrust kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de Geabonneerde Dienst door de Afgevaardigde Gebruiker wordt gebruikt voor doeleinden die niet door de Gebruiker zijn geautoriseerd;
(f) is verantwoordelijk ten opzichte van LuxTrust en derden, dat wil zeggen personen die geen partij zijn bij het Contract, voor eventuele fouten of fraude die hij of de Afgevaardigde Gebruiker heeft begaan met het gebruik van de Geabonneerde Dienst, evenals voor elke vrijwillige of onvrijwillige Waardevermindering van het Apparaat of de Toegangscodes door de Gebruiker of de Afgevaardigde Gebruiker;
(g) is verplicht om de Geabonneerde Dienst te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met het Contract, de Procedures en alle regelgeving die regelmatig wordt meegedeeld door LuxTrust en/of de Registratieautoriteit;
(h) is verplicht om de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen om elke Waardevermindering van de Geabonneerde Dienst te voorkomen;
(i) is als enige verantwoordelijk voor het implementeren, onderhouden en ontwikkelen van een technische infrastructuur (inclusief hardware- en softwareoplossingen) om het gebruik van de Geabonneerde Dienst mogelijk te maken in overeenstemming met het Contract; en
(j) wanneer een Geabonneerde Dienst is Geblokkeerd als gevolg van een defect Apparaat of als gevolg van de beëindiging van het Contract, is de Gebruiker of, indien van toepassing, de Afgevaardigde Gebruiker verplicht om:
(i) de Smartcard of Signing Stick-chip onleesbaar of onbruikbaar te maken door deze door te knippen; en
(ii) het Apparaat (met uitzondering van de slimme apparaten van de Gebruiker) terug te sturen naar LuxTrust (onbruikbaar gemaakt in overeenstemming met het bovenstaande met betrekking tot een Smartcard of Signing Stick).

6. PERSOONSGEGEVENS

6.1 De Gebruiker en de Afgevaardigde Gebruiker worden geïnformeerd dat LuxTrust hun Persoonsgegevens verwerkt in strikte overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, industrienormen en andere toepasselijke vereisten die op enigerlei wijze betrekking hebben op de privacy, gegevensbescherming, vertrouwelijkheid of beveiliging van Persoonsgegevens en zijn van toepassing op de levering van de Geabonneerde Diensten, met inbegrip van richtlijnen en verordeningen van de Europese Unie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens, en met name de Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, die kan worden vervangen, gewijzigd of opnieuw vastgesteld (hierna “AVG”).

De Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van LuxTrust, dat te allen tijde kan worden geraadpleegd op https://www.luxtrust.com/nl/gegevensbescherming.

Dit privacybeleid moet samen met de Algemene Voorwaarden worden gelezen, aangezien het de manier beschrijft waarop LuxTrust Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers of de Afgevaardigde Gebruiker verzamelt, gebruikt en beschermt in de context van het Contract of in verband met de Geabonneerde Diensten.

7. VERGOEDINGEN

De Vergoedingen die van toepassing zijn op de Geabonneerde Dienst kunnen op elk moment worden geraadpleegd op https://www.luxtrust.com/nl/particulieren/bestel-mijn-product of https://www.luxtrust.com/nl/business/bestel-een-professioneel-product kan de Vergoedingen op elk moment wijzigen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 10.

8. DUUR VAN HET CONTRACT EN BEËINDIGING

8.1 Duur van het contract. Het Contract treedt in werking op de datum vermeld op het Bestelformulier en wordt gesloten voor een periode van drie (3) jaar vanaf de Initialisatiedatum. Aan het einde van deze periode kan de Geabonneerde Dienst worden Verlengd door respectievelijk de Gebruiker of de Afgevaardigde Gebruiker, die daartoe door LuxTrust zal worden uitgenodigd via een van de communicatiemiddelen waarnaar wordt verwezen in artikel 11.2 of door de Registratieautoriteit (bijv. via een internet- of e-bankingsite), minimaal één (1) maand van tevoren. Om elke onderbreking van de Geabonneerde Dienst te voorkomen, moet de Verlenging plaatsvinden binnen de datums die in die uitnodiging zijn vermeld. Bij Verlenging wordt de reeds bestaande Geabonneerde Dienst onmiddellijk beëindigd, zonder restitutie of compensatie, op basis van de effectiviteit van de nieuwe Geabonneerde Dienst. Het Contract wordt vervolgens verlengd voor een periode van drie (3) jaar vanaf een dergelijke Verlenging. In geval van een Upgrade van het Certificaat van de Geabonneerde Dienst, ingevolge het wijzigingsproces van een Geabonneerde Dienst, zoals voorzien in artikel 10, wordt het Contract verlengd voor een periode van drie (3) jaar vanaf de Upgrade van het Certificaat.

8.2 Beëindiging door LuxTrust. LuxTrust is wettelijk gerechtigd om het Contract op elk moment gemakshalve en zonder tussenkomst van de rechtbank te beëindigen met een schriftelijke kennisgeving van één (1) maand vooraf, verzonden per aangetekende post met ontvangstbevestiging. Een dergelijke beëindiging geeft de Gebruiker geen recht op enige andere compensatie anders dan de terugbetaling van vooraf betaalde Vergoedingen op pro rata temporis-basis.

8.3 Onrechtmatige niet-nakoming. In geval van niet-naleving door één van de Partijen van één van de bepalingen van het Contract die de in gebreke blijvende Partij niet heeft verholpen binnen tien (10) Werkdagen na verzending van een waarschuwing met één van de middelen van communicatie bedoeld in artikel 11.2, door de andere Partij, kan deze laatste het Contract met onmiddellijke ingang, van rechtswege en zonder tussenkomst van de rechtbank, beëindigen aan het einde van deze periode. In dat geval geeft de beëindiging door LuxTrust geen recht op compensatie of terugbetaling aan de Gebruiker.

8.4 Automatische beëindiging. Het Contract wordt automatisch beëindigd met onmiddellijke ingang, van rechtswege en zonder tussenkomst van de rechtbank en zonder enige voorafgaande waarschuwing één (1) maand na de Blokkering of het verstrijken van de laatste Geabonneerde Dienst.

8.5 Gevolgen van beëindiging van het Contract. Vanaf de dag waarop de beëindiging van het Contract van kracht wordt, zal LuxTrust met onmiddellijke ingang overgaan tot het Blokkeren van alle Geabonneerde Diensten die nog geldig zijn en geleverd worden in het kader van het Contract.

9. AANSPRAKELIJKHEID VAN LUXTRUST

9.1 LuxTrust zal elk defect Apparaat (met uitzondering van de slimme apparaten van de Gebruiker) of de Geabonneerde Dienst vervangen zonder kosten voor de Gebruiker, behalve wanneer de Gebruiker of Afgevaardigde Gebruiker de oorzaak van het defect is. In het geval van defecte Apparaten is vervanging onderhevig aan teruggave van het defecte Apparaat door de Gebruiker of de Afgevaardigde Gebruiker voor rekening en risico van de Gebruiker, in het bijzonder indien de maatregelen om het Apparaat onleesbaar of onbruikbaar te maken niet zijn genomen in overeenstemming met artikel 5.2 (j) a.

9.2 De aansprakelijkheid van LuxTrust wordt uitdrukkelijk uitgesloten voor alle directe en indirecte gevolgen van een van de volgende zaken:
(a) de handelingen en maatregelen die LuxTrust heeft genomen in overeenstemming met de voorwaarden van het Contract en de toepasselijke Procedures (bijvoorbeeld met betrekking tot het Blokkeren of Opschorten van Geabonneerde Diensten), evenals de uitoefening door LuxTrust van zijn rechten en privileges onder het Contract;
(b) gebrek aan compatibiliteit tussen de Geabonneerde Dienst, inclusief het Apparaat en de apparatuur, applicaties, procedures of infrastructuren van de Gebruiker, Afgevaardigde Gebruiker of de Ontvanger of van een derde partij die geen partij is bij het Contract;
(c) het niet functioneren of slecht functioneren van de Geabonneerde Dienst veroorzaakt door een verslechtering, wijziging of vernietiging van het Apparaat/de apparaten of media via welke de Geabonneerde Dienst wordt geleverd, in het bijzonder maar niet beperkt tot het geval van blootstelling aan magnetische velden;
(d) enig gebrek aan beschikbaarheid van de Geabonneerde Diensten na een Opschorting, Blokkering of Verlenging die is toegestaan met betrekking tot het Contract;
(e) elke beveiligingsfout die veroorzaakt wordt door de Gebruiker, de Afgevaardigde Gebruiker, de Ontvanger of een derde partij die geen partij is bij het Contract en, meer in het algemeen, elke beveiligingsfout die niet direct kan worden toegeschreven aan LuxTrust;(f) openbaarmaking van toegangscodes zoals de pincode of het Signing Server-wachtwoord en niet-naleving van aanbevelingen met betrekking tot de vereiste lengte van wachtwoorden;
(g) fouten en/of fraude gepleegd door de Gebruiker, deAfgevaardigde Gebruiker, de Ontvanger of een derde partij;
(h) het niet beschikbaar zijn of het slecht functioneren van elektronische communicatiesystemen of netwerken;
(i) enig gebrek aan beschikbaarheid van de Geabonneerde Diensten in verband met routineonderhoud van de LuxTrust-systemen of, in geval van een abrupte storing of een dreigend risico voor de veiligheid van de LuxTrust-systemen; 
(j) het onvermogen van de Gebruiker om de gegevens te ontsleutelen die zouden zijn versleuteld met zijn openbare sleutel, als hij geen toegang heeft tot zijn privésleutel; en
(k) de respectievelijke informatie waarnaar wordt verwezen in artikelen 2.3 en 11.2 die onjuist is of niet bijgewerkt is door de Gebruiker en/of deAfgevaardigde Gebruiker.

9.3 In alle gevallen waarin de aansprakelijkheid van LuxTrust niet is uitgesloten overeenkomstig artikel 9.2, en behalve in gevallen van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, is de aansprakelijkheid van LuxTrust en de Registratieautoriteiten:
(a) strikt beperkt, zowel op contractuele als niet-contractuele basis, in hoofdsom tot een bedrag van tienduizend euro (EUR 10.000) per jaar per Smartcard, vijfduizend euro (EUR 5.000) per jaar per Signing Stick en tweeduizend vijfhonderd euro (EUR 2.500) per jaar per Signing Server Certificaat, voor eventuele aantoonbare directe schade; en
(b) uitdrukkelijk uitgesloten voor enige indirecte of gevolgschade.

9.4 In het geval de Afgevaardigde Gebruiker, de Ontvanger of een derde partij enige schade zou lijden onder één van de omstandigheden waarnaar wordt verwezen in artikel 9.2 en vervolgens een juridische procedure wegens aansprakelijkheid tegen LuxTrust start, is de Gebruiker verplicht om LuxTrust te vergoeden en schadeloos te stellen en LuxTrust te vrijwaren van alle gevolgen van dergelijke rechtszaken, inclusief maar niet beperkt tot het vergoeden van LuxTrust voor eventuele schade en rente die uiteindelijk tegen LuxTrust wordt veroordeeld in verband met een transactie, evenals de kosten van rechtbanken en advocaten die voortvloeien uit dergelijke juridische stappen of schikkingen.

9.5 In verband met de levering van de Geabonneerde Dienst behoudt LuxTrust zich het recht voor om gebruik te maken van de diensten van derden en van die van de Registratieautoriteit(en) die als zijn gevolmachtigde optreedt. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de bedragen voorzien in artikel 9.3 de volledige aansprakelijkheid van LuxTrust en die van zijn partners (inclusief de Registratieautoriteit(en)) jegens de Gebruiker vormen met betrekking tot het doel van het Contract en ziet bij voorbaat af van het uitoefenen van verhaal van aansprakelijkheid jegens de partners van LuxTrust.

10. WIJZIGING VAN HET CONTRACT EN DE GEABONNEERDE DIENST

Het contract of de Geabonneerde Dienst kan op elk moment worden gewijzigd:
(a) door middel van de gezamenlijke instemming van de twee Partijen, door middel van een schriftelijk addendum in geval van wijziging van het Contract; of 
(b) éénzijdig door LuxTrust volgens de volgende procedure:
     (i) LuxTrust stelt de Gebruiker via ten minste één (1) van de communicatiemiddelen voorzien in artikel 11.2 of enig ander communicatiemiddel bepaald door LuxTrust op de hoogte van de geplande wijziging;
     (ii) De Gebruiker heeft een periode van twee (2) maanden vanaf de kennisgeving vermeld in punt (i) om, in geval van wijziging van het Contract, om het Contract te beëindigen door LuxTrust hiervan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte te stellen en om vooraf betaalde Vergoedingen op een pro rata temporis-basis terugbetaald te krijgen, of in geval van een wijziging van de Geabonneerde Dienst, ofwel het Contract onder dezelfde voorwaarden te beëindigen, ofwel, indien een dergelijke optie wordt voorgesteld, de wijziging te weigeren, in welk geval de Geabonneerde Dienst niet wordt gewijzigd.
     (iii) Bij afwezigheid van beëindiging door de Gebruiker, of bij afwezigheid van een weigering van de wijzigingen van de Geabonneerde Dienst, zullen de wijzigingen van kracht worden twee (2) maanden na de kennisgeving vermeld in punt (i) en de Gebruiker wordt geacht met genoemde wijzigingen in te stemmen.

De periode van twee maanden, voorzien in geval van een éénnzijdige wijziging van het Contract of de Geabonneerde Dienst, kan worden verkort op voorwaarde dat: (i) een dergelijke vermindering noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten, en (ii) de verkorte periode aan de Gebruiker zal worden meegedeeld.

11. ALGEMENE BEPALINGEN

11.1 Communicatiemiddelen met betrekking tot het Blokkeren, Opschorten of Opnieuw activeren van de Geabonneerde Dienst: Elk verzoek om Blokkering, Opschorting of Opnieuw activeren van de Geabonneerde Dienst mag uitsluitend via een van de onderstaande middelen worden gedaan:
(a) hetzij online, door de procedure te volgen die wordt aangegeven op de startpage van LuxTrust (https://www.luxtrust.com/nl/my-luxtrust/mijn-certificaat/intrekken);
(b) of telefonisch door contact op te nemen met de helpdesk (op +352 24 550 550) en de “identificatievragen” te gebruiken die tijdens de registratie zijn gedefinieerd;
(c) of bij het openbaar kantoor van een Registratieautoriteit; de lijst met openbare kantoren is beschikbaar op de website van LuxTrust (http://www.luxtrust.com)
(d) of, uitsluitend voor professionele Gebruikers, door het sturen van een aanvraag (bv. een e-mail), elektronisch ondertekend door de certificaathouder.

11.2 Communicatie tussen Partijen: Voor alle communicatie die geen verband houdt met de Blokkering, Opschorting of Reactivering van een Geabonneerde Dienst en behalve met betrekking tot de gevallen waarin het Contract anders bepaalt, is elke communicatie tussen de Partijen in verband met het Contract geldig als deze is gedaan door éénn van de Partijen met gebruikmaking van één van de volgende middelen:
(a) per post naar het volgende adres, geacht te zijn ontvangen drie (3) Werkdagen na de datum van verzending:
     (i) Voor LuxTrust: L-8308 Capellen, 13-15 Parc d’activités, Grand-Duché de Luxembourg;
     (ii) Voor de Gebruiker: zie Bestelformulier;
(b) per e-mail, ondertekend met de elektronische Certificaat van de afzender, verzonden naar het volgende adres en geacht te zijn ontvangen vier (4) Werkuren na verzending:
      (i) Voor LuxTrust: info@luxtrust.lu
      (ii) Voor de Gebruiker: zie Bestelformulier; en
(c) per fax, naar het volgende nummer en geacht te zijn ontvangen vier (4) Kantooruren na verzending: voor LuxTrust: +352 26 68 15-789;
(d) per sms verzonden door LuxTrust naar de Gebruiker en de Afgevaardigde Gebruiker.

11.3 Integriteit en vertrouwelijkheid van elektronische communicatie. E-mails of andere soorten elektronische communicatie die via internet worden verzonden, zijn per definitie niet veilig. LuxTrust kan de integriteit en oorsprong van elektronische communicatie niet garanderen, tenzij deze naar behoren digitaal is ondertekend. De vertrouwelijkheid van e-mails kan alleen worden gegarandeerd als ze correct zijn versleuteld door middel van een elektronisch Certificaat. Het wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat e-mails worden geanalyseerd door software die computervirussen detecteert.

11.4. Intellectueel eigendom. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden beschouwd als het overdragen van enig intellectueel eigendomsrecht van LuxTrust aan een Gebruiker, Afgevaardigde Gebruiker of andere persoon.

12. DEFINITIES

Afgevaardigde Gebruiker 
Een natuurlijke persoon die is gemachtigd door en onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om een Geabonneerde Dienst (inclusief het Elektronische Zegel) te gebruiken dat is uitgegeven voor de account van de Gebruiker (de Gebruiker is over het algemeen de werkgever van de Afgevaardigde Gebruiker). De Gebruiker moet LuxTrust formeel machtigen om een Geabonneerde Dienst aan de Afgevaardigde Gebruiker te leveren en deze laatste op de hoogte stellen van alle verplichtingen die op hem rusten op basis van het Contract.

De Geabonneerde Dienst die aan een Afgevaardigde Gebruiker wordt toegekend, blijft geldig en wordt verlengd of automatisch opnieuw geactiveerd tot de Blokkering door de Gebruiker of de Afgevaardigde Gebruiker.

De Afgevaardigde Gebruiker is de enige persoon die gemachtigd is om de Toegangscodes te weten die zijn gekoppeld aan het verstrekte Apparaat om de Geabonneerde Dienst te gebruiken. De Afgevaardigde Gebruiker handelt altijd namens en onder de uitsluitende aansprakelijkheid van de Gebruiker. De term Afgevaardigde Gebruiker in de Algemene voorwaarden is het equivalent van de term “Onderwerp” in de technische specificatie ETSI EN 319 411-1, laatste van toepassing zijnde versie.

Afgevaardigde Gebruiker voor een Elektronisch zegel
Een fysiek persoon die is gemachtigd door en onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om een Geabonneerde Dienst die is uitgegeven namens de Gebruiker (dit is over het algemeen de werkgever van de Afgevaardigde Gebruiker). De Gebruiker moet de Afgevaardigde Gebruiker op de hoogte brengen van al zijn verplichtingen onder het Contract en een beleid opstellen voor het gebruik van het Certificaat voor het Elektronisch zegel zoals gedefinieerd in artikel 5.2 (e), evenals maatregelen om elke Bijzondere waardevermindering te vermijden zoals beschreven in artikel 5.2 (h).

De Geabonneerde Dienst die aan een Gebruiker is toegewezen, blijft geldig en wordt Verlengd of Opnieuw geactiveerd totdat deze wordt geblokkeerd door de Gebruiker.

De Afgevaardigde Gebruiker handelt altijd voor rekening en onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

Apparaat
SmartCard, Signing Stick, Token, LuxTrust Mobile of andere middelen (hardware of software) die LuxTrust in staat stellen de Geabonneerde Dienst te leveren, inclusief de aanvullende diensten zoals een Certificaat. Het Apparaat blijft eigendom van LuxTrust, behalve als het slimme apparaat van de Gebruiker (smartphone of tablet) wordt gebruikt.

Bestelformulier
Zie artikel 1.1. In sommige gevallen wordt het Bestelformulier automatisch uitgegeven door de Registratieautoriteit en rechtstreeks bij LuxTrust ingediend.

Bijzondere (of Waardevermindering) 
Openbaarmaking of vermoeden van openbaarmaking of verlies van Apparaten en/of Toegangscodes en/of een privésleutel leidend tot mogelijk verlies van vertrouwelijkheid en/of integriteit van de betreffende elementen.

Blokkeren (of Blokkering)
Procedure geïnitieerd door de Gebruiker, de Afgevaardigde Gebruiker of LuxTrust volgens welke de geldigheid van de Geabonneerde Dienst onmiddellijk, onherroepelijk en definitief wordt beëindigd (“Geblokkeerd”). Het Blokkeren van de Geabonneerde Dienst, waarvan een Certificaat deel uit maakt, leidt tot de automatische registratie van het geblokkeerde Certificaat in de Intrekkingslijst.

Werkdag
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, behalve op feestdagen van het Groothertogdom Luxemburg.

Kantooruur
Een uur van een Werkdag dat valt tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

Certificaat voor authenticatie en handtekening
Een elektronisch bestand met de identificatie-elementen van de Gebruiker of de Afgevaardigde Gebruiker , waar van toepassing, meer specifiek, zijn openbare sleutel, en elektronisch ondertekend door LuxTrust.

Certificaat voor het Elektronisch Zegel
Elektronisch bestand met identificatie-elementen van de Gebruiker of de Afgevaardigde Gebruiker (zijnde een bedrijf of rechtspersoon), in het bijzonder zijn openbare sleutel, elektronisch ondertekend door LuxTrust.

Certificaat
Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden omvat de term “Certificaat” het Certificaat voor authenticatie en handtekening en/of het Certificaat voor het Elektronisch Zegel.

Contract
Alle contractuele documenten met betrekking tot de levering van de Geabonneerde Diensten die zijn overeengekomen tussen de Partijen en die van toepassing zijn in aflopende hiërarchische volgorde van (i) het Bestelformulier, (ii) de Algemene Voorwaarden en (iii) eventuele bijlagen bij de Algemene Voorwaarden die op elk moment van kracht zijn.

CP (Certificaatbeleid)
Certificeringsbeleid gevolgd door LuxTrust. De CP, die van tijd tot tijd eenzijdig kan worden gewijzigd door LuxTrust, kan op elk moment worden geraadpleegd op de startpagina van LuxTrust (https://www.luxtrust.com/nl/repository).

CPS (Samenvatting LuxTrust Certification Practice Statement)
Gedetailleerde procedures die van toepassing zijn op het leveren van de Diensten en/of Certificaten door LuxTrust. De CPS kan van tijd tot tijd door LuxTrust worden gewijzigd en dient ten alle tijde door de Gebruiker en de Afgevaardigde Gebruiker te worden geraadpleegd (https://www.luxtrust.com/nl/repository).

eIDAS
Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt tot intrekking van Richtlijn 1999/93 / EG.

Elektronische Handtekening
Gegevens in elektronische vorm die zijn verbonden met of logisch verband houden met andere gegevens in elektronische vorm en die de ondertekenaar gebruikt om te ondertekenen.

Elektronisch zegel
Gegevens in elektronische vorm die zijn verbonden met of logisch verband houden met andere gegevens in elektronische vorm om de oorsprong en integriteit van de gegevens te waarborgen.

Geabonneerde Dienst Een combinatie van diensten, Apparaten, Toegangscodes en, indien van toepassing, optionele diensten (zoals het Certificaat) waarnaar wordt verwezen in het Bestelformulier en die worden behandeld in het Contract. In de Algemene Voorwaarden duidt de Geabonneerde Dienst zowel de combinatie van elementen waaruit deze bestaat, als elk afzonderlijk element aan.

Opschorten (of Opschorting) 
Een procedure geïnitieerd door de Gebruiker, de Afgevaardigde Gebruiker of door LuxTrust volgens welke de geldigheid van de Geabonneerde Dienst wordt opgeschort, waardoor elk gebruik van de Geabonneerde Dienst wordt verhinderd tot het moment van Reactivering door LuxTrust of door respectievelijk de Gebruiker of de Afgevaardigde Gebruiker , volgens de gedetailleerde procedures voorzien in het Contract en in de Procedures

Token
Een Apparaat dat periodiek een nieuw wachtwoord genereert en dat vereist is voor het gebruik van de Signing Server-account.

Gebruiker
Zie artikel 1.1. De term Gebruiker in de Algemene Voorwaarden is het equivalent van de term “Abonnee” in de technische specificatie ETSI EN 319 411-1, laatste van toepassing zijnde versie.

Identificatie op Afstand
Betekent de online identificatie van een Gebruiker, zonder zijn fysieke aanwezigheid. Het is onder meer een alternatief voor de fysieke persoonlijke identificatie van Gebruikers. De juridische waarde van Identificatie op Afstand kan gelijk zijn aan persoonlijke fysieke identificatie, afhankelijk van de oplossing die wordt gebruikt om deze Identificatie op Afstand uit te voeren, zolang de nationale regelgevende instantie deze methode erkent. De eIDAS-verordening staat LuxTrust toe om een LuxTrust-Certificaat uit te geven op basis van Identificatie op Afstand.

Initialisatiedatum
Afhankelijk van de Geabonneerde Dienst, wordt de startdatum van de Geabonneerde Dienst vastgesteld door het Apparaat of de Toegangscodes te verzenden.

Intrekkingslijst(en)
Lijsten met Geblokkeerde (en dus onbruikbare) Certificaten die periodiek worden uitgegeven door LuxTrust en toegankelijk zijn op de internet startpagina (“Certificaatintrekkingslijst”) (https://www.luxtrust.com/nl/repository).

LuxTrust Mobile 
Software Apparaat dat draait op een smart device, zoals een smartphone of tablet.

Persoonsgegevens
Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving (zie artikel 6.1 of het privacybeleid van LuxTrust).

Procedures
De technische procedures gedefinieerd in punt (D) van de inleiding op pagina 1. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat de Gebruiker en de Afgevaardigde Gebruiker kennis nemen van de Procedures, aangezien deze waarschijnlijk van invloed zullen zijn op de manier waarop de Geabonneerde Diensten beschikbaar worden gesteld of kunnen worden gebruikt.

Registratieautoriteit
Entiteit die door LuxTrust is aangewezen om als registratieautoriteit op te treden en de processen uit te voeren die verband houden met de registratie van de Gebruiker, evenals bepaalde acties die in het Contract worden gespecificeerd.

Signing Stick
Apparaat bestaande uit een USB-stick (of vergelijkbare hardware) met daarin een SmartCard.

SmartCard
Apparaat bestaande uit een chipkaart (of vergelijkbaar medium) met twee (2) privésleutels en de twee (2) bijbehorende Certificaten: één (1) sleutel voor Elektronische Handtekeningen en één (1) sleutel voor andere bewerkingen zoals authenticaties.

Toegangscodes
Strikt vertrouwelijke en persoonlijke informatie van de Gebruiker of Afgevaardigde Gebruiker die het gebruik van de Geabonneerde Dienst samen met het Apparaat mogelijk maakt. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het bewaren van Toegangscodes door hem of door de Afgevaardigde Gebruiker, zoals van toepassing in omstandigheden die geschikt zijn om hun Waardevermindering te voorkomen. De Gebruiker en de Afgevaardigde Gebruiker kunnen bepaalde identificeerbare informatie wijzigen, zoals de pincode of het wachtwoord van de Signing Server, en worden geadviseerd om dit regelmatig te doen. Elke Afgevaardigde Gebruiker is verantwoordelijk, onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker, om de vertrouwelijkheid van zijn identificeerbare informatie strikt te bewaren, ook met betrekking tot de Gebruiker en alle andere Afgevaardigde Gebruikers.

Upgrade
De upgrade van een Certificaat verwijst naar een Certificaat dat wordt opgewaardeerd naar een “gekwalificeerd” niveau zoals gedefinieerd onder eIDAS. Het niveau van het bestaande Certificaat voor de Geabonneerde Dienst wordt beschreven op het Bestelformulier of op de website van LuxTrust.

Vergoedingen
Door de Gebruiker verschuldigde bedragen als vergoeding voor de levering van de Geabonneerde Diensten door LuxTrust.

Verlenging
De procedure volgens welke de Gebruiker, respectievelijk de Afgevaardigde Gebruiker , zijn Geabonneerde Dienst kan verlengen voordat de geldigheidsdatum verloopt. In het geval van Geabonneerde Diensten die Certificaten gebruiken, maakt de Verlengingsoperatie de uitvoering van een “re-key” van het Certificaat mogelijk, of om een ander Certificaat te ontvangen waarvan de  de initieel gegenereerde gegevens hetzelfde blijven, maar met verschillende sleutels.

Wachtwoorden van Signing Servers moeten tussen de 6 en 10 tekens bevatten, inclusief kleine letters, hoofdletters en cijfers. Gebruikers en Afgevaardigde Gebruikers moeten zich houden aan robuustheidscriteria voor het definiëren/wijzigen van wachtwoorden voor Signing Servers.

Reactivering (of Opnieuw activeren/Opnieuw geactiveerd)
Betekent de procedure volgens welke de Gebruiker, de Afgevaardigde Gebruiker of LuxTrust overgaat tot het Opnieuw activeren van een Geabonneerde Dienst of een Certificaat dat is Opgeschort.

Ontvanger
Externe ontvanger van een document dat door de Gebruiker of de Afgevaardigde Gebruiker is ondertekend door middel van het Certificaat of door een transactie die is gevalideerd door middel van het Certificaat. 

13. KLACHTEN, GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Elke klacht met betrekking tot de Geabonneerde Diensten kan via de contactgegevens vermeld in artikel 11.2 aan LuxTrust worden gericht.

13.2 Het Contract valt onder de wetten van Luxemburg.

13.3 De Partijen verbinden zich ertoe elk geschil met betrekking tot het Contract uitsluitend voor te leggen aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luxemburg. In het geval dat de Gebruiker zijn  maatschappelijke zetel of woonplaats buiten Luxemburg heeft, mag LuxTrust echter optreden voor de territoriale jurisdictie van de  maatschappelijke zetel of woonplaats van de Gebruiker. Indien de Gebruiker een consument is die buiten Luxemburg woont, belet deze clausule niet dat hij zich kan wenden tot de rechtbanken van het land waar hij woont of zich kan beroepen op de bepalingen van het nationale recht van zijn woonplaats.

BIJLAGE 1 - SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR HET CERTIFICAAT

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Bepaalde Geabonneerde Diensten kunnen, afhankelijk van het geval, een of meer Certificaten bevatten die dan een integraal onderdeel vormen van de Geabonneerde Dienst. De specifieke bepalingen van deze bijlage zijn van toepassing telkens wanneer de Geabonneerde Dienst een Certificaat bevat, onverminderd de specifieke bepalingen van het Certificaat die elders in de Algemene Voorwaarden worden vermeld.
In overeenstemming met eIDAS, evenals met de ETSI-normen waaraan de Geabonneerde Diensten onderworpen zijn wanneer deze  Certificaten omvatten, publiceert LuxTrust de technische Procedures vervat in de CP en CPS en die vrij toegankelijk zijn op de website van LuxTrust (https://repository.luxtrust.com).

Hoewel deze documenten essentieel zijn bij de beschrijving en het beheer van het certificeringsbeleid en bij de beschrijving van de praktijken van LuxTrust (de certificeringsautoriteit), kunnen Gebruikers van de LuxTrust-infrastructuur moeilijkheden ondervinden die verband houden met de complexiteit van de bijbehorende concepten. 
Zonder afbreuk te doen aan de Procedures en om de Gebruikers en/of Gemachtigde gebruikers in staat te stellen geïnformeerde beslissingen te nemen en te kunnen nemen, heeft LuxTrust de verklaring inzake infrastructuurpraktijken gepubliceerd en beschikbaar gesteld via  de volgende  link: https://www.luxtrust.com/nl/gegevensbescherming

2. CERTIFICERING

De gekwalificeerde diensten van LuxTrust zijn geregistreerd in de  vertrouwenslijst: https://portail-qualite.public.lu/fr/confiance-numerique/prestataires-services-confiance/liste-confiance.html en gecertificeerd op basis van eIDAS.

De conformiteitsbeoordelingsinstantie wordt geaccrediteerd volgens de eisen van de nationale toezichthoudende instantie.